Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym diodowe-reklamy.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Piotr Majda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LED BANER Piotr Majda wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Polna 14, 42-693 Potępa NIP: 645-239-47-27, REGON: 241274570.

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
  1. Operatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp.z o.o. , 60-327 Poznań, ul.Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513 o kapitale zakładowym 1 697 000zł, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  2. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro SA. , 60-327 Poznań, ul.Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935 o kapitale zakładowym 4 500 000zł, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  3. Operatorowi systemu spedycyjnego firmie Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu , 53-609 Wrocław, ul.Wagonowa 2B, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zlecenia dostarczenia zamówionego towaru przez serwis Sendit.pl, a w szczególności: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

Zaufali nam

Reklama diodowa - Telebimy - Tablice LED - Wyświetlacze tekstowe - Wyświetlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry - Krzyże Apteczne - Wyświetlacze dla przemysłu - Pylony - Tablice wyników - Reklama świetlna - Wyświetlacz LED - LED baner - Producent - Reklama - Billboard - Telebim - Wyświetlacz cenowy - Cyfry matrycowe - Krzyż - Neon - Tablice busowe - Liczniki dni bez wypadku - Tablice bhp - Tablice przemysłowe - Polski producent - Eventy - Outdoor - Reklama zewnętrzna - Bandy sportowe - Wyświetlacze dla transportu